Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego działający pod adresem

internetowym (domeną) www.idrgrace.pl, który wchodzi w życie, z dniem

1. Definicje:

1.1. Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym (domena) www.drgrace będącą własnością Centrum Promocji Zdrowia „Herbacell” Dr Grażyna Pająk, z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju,ul. Szkolna 37, NIP: 638-000-30-53. , za pośrednictwem której świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, Usługi na rzecz jego Użytkowników .1.2.Administrator – Właściciel Serwisu lub podmiot na podstawie umowy zawartej z Właścicielem Serwisu posiada prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu określony w niniejszym Regulaminie.

1.3. Regulamin – niniejszy dokument określający wraz z przepisami prawa obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i obowiązki Użytkowników , Właściciela Serwisu

oraz Administratora

1.4. Użytkownik – osoba będąca pełnoletnim konsumentem posiadający pełną zdolność do

czynności prawnych, który zaakceptował niniejszy Regulamin.

1.5 Usługa – odpłatne lub nieodpłatne świadczenie Administratora na rzecz Użytkownika za

pośrednictwem Serwisu.

1.6 Usługa odpłatna – jest to  świadczenie Administratora na rzecz Użytkownika za

pośrednictwem Serwisu, w szczególności sprzedaży E-book „ podręcznik DrGrace” oraz „ quiz metaboliczny”.

1,7 Usługa nieodpłatna – są to wszelkie świadczenia Właściciela serwisu na rzez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, inne niż Odpłatne usługi, w szczególności te oferowane w katalogu „Radio” ,  „TV/video” ,  „Wykłady”, „Projekty, Kongresy”,  „Przepisy, Wkrótce”,

1.8. Materiały – każda treść zamieszczana w Serwisie przez Administratora, w szczególności w

formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map.

1.9 Quiz metaboliczny– składa się z 48 pytań; wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.

Założeniem quizu jest zweryfikowanie codziennych wyborów żywieniowych i reakcji organizmu

Użytkownika na poszczególne składniki odżywcze. Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania

uzyskuję się wynik, który wskazuję określony w Serwisie typ metaboliczny. Ponadto zgodnie z

uzyskanym wynikiem, Użytkownik otrzymuje zalecenia żywieniowe.

1.10  E-book „ podręcznik DrGrace” – książka zapisana w formie elektronicznej pod postacią pliku, aby móc ją odczytać, koniecznym jest pomoc odpowiedniego oprogramowania, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, mający sposobność jego odtworzenia. ( np. Komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp). Ponadto plik z powyższą treścią przedmiotowej książki może być wskazany w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików innych formatach oferowanych przez Serwis. Treść opisu powyższej książki podana jest w Serwisie

1.11 PDF – format zapisu E-booka w pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF, mający sposobność jego odtworzenia.

1.12 Właściciel serwisu –  Centrum Promocji Zdrowia „Herbacell” Dr Grażyna Pająk, z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju,ul. Szkolna 37, NIP: 638-000-30-53, mail: gpajak@aquacell.pl, nr telefonu kontaktowego: 0048 603 220 034.

1.13 Przelew elektroniczny – dokonanie płatności elektronicznej przez Użytkownika z rachunku

(konta internetowego) bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności on-line.

1.14 Przelew bankowy – płatność dokonana przez Użytkownika w banku poprzez konto

internetowe lub stacjonarnie lub na poczcie.

1.14 System płatności– dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisów

działających pod adresem internetowym (domeną) www.transferuj.pl lub www.paypal.com, lub

www.dotpay.pl (będący dalej operatorami płatności)

2. Postanowienia ogólne.

2.1 Odwiedzenie Serwisu oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Do korzystania z serwisu uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy.

2.3 Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do promocji, które są regulowane odrębnym

regulaminem, umieszczonym w Serwisie.

2.4 Podmiot który na podstawie umowy zawartej z Właścicielem Serwisu posiada prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu, jest nim

Angie Payonk Business & wellness consulting Mgr Agnieszka Pająk,z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju, ul. Szkolna 37 lok. 3, o  numerze NIP: 638-164-91-94 oraz o numerze REGON: 243241362.

2.5 w Serwisie zamieszczony link do quizu metabolicznego, który znajduję się pod stroną internetową (domeną) www.sloowfoodlife.pl świadczony jest przez podmiot uprawniony określony w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu.

3. Techniczne warunki świadczenia usług.

3.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie

urządzenia które:

a) jest połączone z siecią internet,

b) posiada sprawnie działającą przeglądarkę internetową umożliwiającą dostęp do zasobów WWW

z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

3.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podmioty, które świadczą usługi

związane z kontem e-mail( poczty elektronicznej) podanym przez Użytkownika, przy korzystaniu z

Usług .

4. Prawa i Obowiązki

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza

przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

4.2 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących

utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

4.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się z korzystania z Serwisu w sposób

uciążliwy dla Administratora, Właściciela Serwisu lub innych Użytkowników.

4.4 Użytkownik uprawniony jest do korzystania, wyświetlania oraz wykorzystywać materiały

umieszczone w Serwisie jedynie do użytku osobistego (niekomercyjnego).

4.5 Serwis i jego zawartość są chronione prawem autorskim Właściciela Serwisu ,

licencjodawców , producentów, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków

towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

4.6 Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania,

przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z Materiałów, a

ponadto odsyłania i sprzedaży Materiałów.

4.7 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia umieszczonych w Serwisie komentarzy,

których treść uzna za szkodliwą dla Serwisu, Właściciela Serwisu, Użytkowników lub osób

trzecich.

4.8 W przypadku umieszczenia komentarza zawierającego w sobie treści bezprawne, obraźliwe,

nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa, propagujące przemoc, nienawiść, naruszające normy

moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do

zablokowania lub usunięcia komentarza Użytkownika.

5. Dane osobowe użytkowników serwisu.

5.1 Akceptacja warunków opisanych w niniejszym Regulaminie oznacza wyrażenie zgody przez

Użytkownika na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych

przez Administratora wyłącznie dla celu i w zakresie realizacji usługi.

5.2. Administratorem danych osobowych jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych

osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

5.3 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich

poprawiania.

5.4 Dane osobowe po wykonaniu Usługi są usuwane z Serwisu.

6. Oferta i Cena

6.1. Materiały i Usługa nieodpłatna umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego.

6.2 Usługa odpłatna stanowi ofertę.

6.2. Wszystkie ceny usług odpłatnych zamieszczonych w Serwisie

a) podawane są w złotych polskich,

b) nie zawierają podatku VAT( przy każdym zamówieniu ( określone w punkcie 7 niniejszego

Regulaminu), stawka podatku VAT jest doliczana do ceny*)

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

6.3 Cena podana przy każdej Usłudze odpłatnej jest wiążąca dla Użytkownika, z chwilą złożenia

przez Użytkownika zamówienia.

6.5 Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen świadczonych usług odpłatnych,

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny usługi odpłatnej zamówionej przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Zamówienie usługi

7.1  Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi.

7.1a Właściciel Serwisu za pośrednictwem Serwisu świadczy E-book „ podręcznik DrGrace”

7.1b Podmiot uprawniony określony w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem stosownego odniesienia do swojego Serwisu świadczy „quiz metaboliczny”.

7.2 Użytkownik nabywa Usługę odpłatną poprzez jej zamówienie, zwany dalej, w tym punkcie zamawiającym. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru usługi odpłatnej,

b) wyboru sposobu płatności.

7.3 Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu i

24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia

przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik minimalnych wymagań

technicznych opisanych w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.

7.4 Do zamówienia za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty

elektronicznej( Konto e-mail) oraz podanie go przed zamówieniem, w wyznaczonym miejscu w

Serwisie.

7.5 Użytkownik zamawiając, potwierdza, że przyjmuję ofertę zawarcia umowy o usługę odpłatną

z Administratorem.

7.6 Szczegóły Świadczenia „quizu metabolicznego”  określone są, w Regulaminie  Serwisu www.slowfoodlife.pl.

7.7 Właściciel Serwisu niezwłocznie wysyła, za pośrednictwem poczty elektronicznej plik E-book „ podręcznik DrGrace”

7.8 W przypadku zamówionej Usługi Odpłatnej i przesłanego za pośrednictwem poczty  elektronicznej( na podany przez zamawiającego adres e-mail w trakcie składania zamówienia) zgodnie z art. 10 ust.3 pkt. 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm.) zamawiający traci prawo do odstąpienia, ze względu na charakter świadczenia.

7.9 Użytkownik, który ma zamiar skorzystać z odpłatnej usługi, przy zamówieniu może dokonać

płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, lub przelewu elektronicznego, lub za

pośrednictwem sms,  lub kartą płatniczą w systemie płatności wskazanych w niniejszym

Regulaminie.

7.9 Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia

poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po

wpłynięciu płatności na rachunek bankowy Administratora.

8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1 Użytkownikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.

8.2 Reklamację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@idrgrace.com lub na dane teleadresowe Właściciela Serwisu strony internetowej pod adresem (domeną) www.slowfoodlife.pl.

8.3 Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że

Właściciel Serwisu, lub podmiot wskazany w punkcie 8.2 niniejszego Regulaminu, może odmówić rozpatrzenie reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji, jak również gdy wynika, z nieznajomości prawa lub niniejszego Regulaminu.

9. Odpowiedzialność Administratora

9.1. Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych opisane w niniejszym Regulaminie

dotyczą tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych adresów internetowych (domen,

stron WWW). Administrator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania

prywatności obowiązujące na tych stronach. Właściciel Serwisu ponadto zaleca, by po przejściu na

inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

9.2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Materiałów do celów innych niż

wskazane w Serwisie.

9.3 Materiały umieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny dodatkowy i

poglądowy.

9.4 Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe utrudnienia lub brak

możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikające z dokonywania zmian i

ulepszeń w systemie Serwisu.

9.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie

przez nie danych niezgodnie z celem działania Serwisu, wbrew prawu i innym działaniom

zakazanym.

9.6 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za świadczoną usługę odpłatną quiz metaboliczny albowiem do świadczenia uprawniony jest podmiot określony w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu, przy użyciu innego Serwisu( www.slowfoodlife.com) niż ten określony w niniejszym Regulaminie.

10. Materiały o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej zawarte w

serwisie.

10.1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Serwisie nie stanowią

porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny, dodatkowy i

poglądowy, zatem nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy

lub zalecenia w zakresie leczenia jak i odżywiania; nie mogą one zastępować specjalistycznych

badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek

leków oraz przed rozpoczęciem diety, leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z

lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia jak i

odżywiania. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem

Serwisu działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego

skutków stosowania określonej diety, leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez

Użytkownika jako wskazanie, że taka dieta, lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna

lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z

całym opisem diety, leczenia, jak i leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku

ulotce, aby w pełni zrozumieć działanie, zastosowanie oraz efekty uboczne.

11. Postanowienia Końcowe.

11.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy

prawa polskiego w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak i ustawy

właściwe dla sprzedaży konsumenckiej.

11.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu

internetowego proszę kierować na dane teleadresowe Właściciela serwisu.

11.3. Administrator zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie, za tygodniowym

uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.

11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie internetowym.

11.5. W przypadku zmiany Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na warunki

opisane w tym Regulaminie.

11.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd Powszechny w

Polsce właściwy według przepisów ogólnych.

11.7 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem

sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.